Book Mart i Manama

Lokal tid:
06:04:50
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Block 328, Manama, Bahrain
Kontakter telefon: +973 1367 7310
Hjemmeside: www.bookmartme.com
Latitude: 26.214577, Longitude: 50.5772862
Større kort og vejledning

Kommentar 4

Nærmeste Bog butik:

National Bookshop المكتبة الوطنية

National Bookshop المكتبة الوطنية

Exhibitions Avenue, Manama
book_storeLæs mere
Al Batra Bookshop

Al Batra Bookshop

Block 318, Manama
book_storeLæs mere
مكتبة مداد للثقافة والإعلام

مكتبة مداد للثقافة والإعلام

Jidhafs
book_storeLæs mere
مكتبة المصطفى
Elmia GCC Bookstores

Elmia GCC Bookstores

Road 410, Salmabad
book_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning