Kirkegård i Bahrain

Åben kort
Lokal tid:
00:24:05

مقبرة المنامة السنة

Manama
cemeteryLæs mere

Christian Cemetry (St Christopher’s Cathedral)

Qudaibiya
cemeteryLæs mere

JEWISH CEMETERY

Flat No 11,near Awal theater Zubara Avenue, Manama
cemeteryLæs mere

Manama CEMETERY

Block 314, Manama
cemeteryLæs mere

Alnoaim Graveyard

Block 314, Manama
cemeteryLæs mere

مقبرة الشيخ ميثم

Manama
cemeteryLæs mere

مقبرة أبو عنبرة

Al Burhama
cemeteryLæs mere

Nabih Saleh mosque

Avenue 82, جزيرة النبيه صالح
place_of_worshipLæs mere

مقبرة اللوزة

14, Road No 2833, Jidhafs
cemeteryLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning