Hovedentreprenør i Bahrain

Åben kort

17:07:31

GULF HILLS CONTRACTING

Manama

Antalya Construction

Block 308, Manama

Delmar Construction & Trading

Shaikh Isa Avenue, Manama

Bahrain Precast Concrete

Salmabad

Al Nasir Contracting W.L.L

Bldg 148, Road 2703 Al Adliya 327, Manama

Noreen akhtar construction

Palace Road, Manama

Masco Property Developers WLL

Building No. 349, Road No. 3709, Ummal Hassam, Manama

Chicago steel construction

Riffa

Koonari Projects

Al Dana Building, 178 Road No 907, Manama

Master Construction Co. WLL

road 912, block 309, Manama

Al Aradi Suites

Block 340, Manama

Sarab Contracting Est

Block 309, Road 330, Building 328, flat 301, POST BOX 1150, Manama

First Bahrain Real Estate Development Co. KSC

501 Almoayyed Tower, Seef

Green Touch Technology

Avenue 13, Building 123d, Block 711, Bahrain, Tubli

Kooheji Contractors W.L.L.

Building 459A, 117 Road No 117, Tubli

Reef Island

4652, Manama

Poullaides Construction Company WLL

Road No 3314, Manama

Cyprus Building & Road Construction CYBARCO

Road No 911, Manama

Ezis Contracting EST

Road 3620, Seef District, Manama

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning