Busstoppested i Bahrain

Åben kort
Lokal tid:
18:06:25

شارع الشيخ عيسى-1/القضيبية

Bahrain
bus_stationLæs mere

شارع الكويت-2/القضيبية

Bahrain
bus_stationLæs mere

المكتبة العامة/القضيبية

Bahrain
bus_stationLæs mere

شارع الشيخ عيسى-2/القضيبية

Bahrain
bus_stationLæs mere

شارع القصر-3/مدرسة العدوية

Bahrain
bus_stationLæs mere

وزارة التربية والتعليم/المنامة

Bahrain
bus_stationLæs mere

شارع السلمانية-2/السلمانية

Bahrain
bus_stationLæs mere

شارع الكويت-3/بوعشيرة

Bahrain
bus_stationLæs mere

شارع الكويت-4/الماحوز

Bahrain
bus_stationLæs mere

شارع الشيخ عيسى-3/السلمانية

Bahrain
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning