National Bookshop المكتبة الوطنية i Manama

Åben kort
Lokal tid:
04:17:36
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag--
Mandag--
Tirsdag--
Onsdag--
Torsdag--
Fredag-
Lørdag--
Exhibitions Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 1729 3840
Hjemmeside: www.nationalbookshop.com
Latitude: 26.2282462, Longitude: 50.5952322
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Jojin John

  Jojin John

  ::

  Large collection of best sellers .. for book lovers

 • Zakariya Attuwaijri

  Zakariya Attuwaijri

  ::

  The best bookshop in Bahrain. If you are from Saudi Arabia u will find a lot of banned books here.

 • Paramita Das

  Paramita Das

  ::

  Good bookshop , lots of kids books are there

 • Saiju Sam

  Saiju Sam

  ::

  One of the biggest bookstore in Bahrain. 75% of books are non-English.

 • Zaid Ahmed

  Zaid Ahmed

  ::

  They have a not so-bad selection of books, which is really nice. Too bad there isnt a kind of membership, or even a reading area; this would be amazing!

Nærmeste Bog butik:

Al Batra Bookshop

Block 318, Manama
book_storeLæs mere

مكتبة الفاروق الإسلامية

Shaikh Isa Avenue, Manama
book_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning