Kirke i Bahrain

Åben kort
Lokal tid:
23:40:23

Jesus Marvellous Church

Road No 2706, Manama, Bahrain
churchLæs mere

The Heavenly Worship Center | Experience Jesus | THWC

Manama
churchLæs mere

Church of God in Bahrain

Block 328, Manama
churchLæs mere

ST. PAUL'S MAR THOMA PARISH

Block 328, Manama
churchLæs mere

The Bahrain Malayalee CSI Church

Road No 2801, Manama
churchLæs mere

Good Shepherd Foursquare Church Bahrain

Road 2801 Seghaiah Block 328
churchLæs mere

Sharon Fellowship Church

Block 328, Manama
churchLæs mere

Iglesia Ni Cristo Church

Road No 2803, Manama
churchLæs mere

St. Christopher's Cathedral Church

Kuwait Avenue, Manama
churchLæs mere

Church of Christ

Christian Cemetry (St Christopher’s Cathedral), Zubara Avenue, Manama
churchLæs mere

St. Mary's Indian Orthodox Cathedral

Road No 913, Manama
churchLæs mere

Sacred Heart Of Jesus Catholic Church, Bahrain

256 Isa Al Kabeer Avenue, Manama
churchLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning