UROGULF i المنامة

Åben kort
Lokal tid:
16:48:28
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
FredagLukket
Lørdag-
ROAD NO: 2807, BEHIND MAX OR MEGA MART, المنامة, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 3733 4647
Hjemmeside: www.urogulf.com
Latitude: 26.2155849, Longitude: 50.579846
Større kort og vejledning

Kommentar 2

Nærmeste Rejsebureau:

Top Holidays Co. W.L.L

Road 3207, bldg 408, office no 21, 2nd floor, Bu Asheera, 332, Manama
travel_agencyLæs mere

Albader Travel & Tourism

Block 336, Manama
travel_agencyLæs mere

AL KHUNAIZI TRAVEL

Office No 65 ( Nasser Pharmacy Building ), Road No 20, Block 332, Manama
travel_agencyLæs mere

Trust Travel & Tourism

Road No 1113, Manama
travel_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning