Moske nær ved 26.217508, 50.585824

Lokal tid:
05:00:36
Al Fateh Grand Mosque
Tamil Nadu Thowheed Jamath

Tamil Nadu Thowheed Jamath

Road No 1835, Manama
mosqueLæs mere
Mosque Ben Amer مسجد بن عامر

Mosque Ben Amer مسجد بن عامر

Abu Hurairah Avenue, Manama
mosqueLæs mere
حسينية خدارسون Matam Khoda Rasoon

حسينية خدارسون Matam Khoda Rasoon

Zubara Avenue, Manama
mosqueLæs mere
Masjid Sayed Shohada
مسجد عبدالرحمن كانو ( النادي الأهلي)

مسجد عبدالرحمن كانو ( النادي الأهلي)

Manama
mosqueLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning