Fair Trading Co. W.L.L i Manama

Åben kort
Lokal tid:
05:05:49
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Tariq Ibn Ziyad Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 1729 5334
Hjemmeside: www.fairtrading-bh.com
Latitude: 26.2287851, Longitude: 50.5919793
Større kort og vejledning

Kommentar 4

 • Shaik Ashfaq

  Shaik Ashfaq

  ::

 • Noor Amir

  Noor Amir

  ::

 • Dipu Tharayil

  Dipu Tharayil

  ::

  A reputed store which is one stop store for all hardware requirements. Like the name suggests; the store offers goods at fair price.

 • KarthiK Electronics

  KarthiK Electronics

  ::

  good shop

Nærmeste Isenkræmmer:

Ahmadani Trading & Const. Est.

Corner Road 2103, Qudaibiya Avenue, Al, Manama
hardware_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning