Al Jazira Supermarket i Manama

Lokal tid:
09:04:56
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Umm Ishoum Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 1774 0111
Hjemmeside: www.aljaziragroup.com.bh
Latitude: 26.2071383, Longitude: 50.5759627
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Amal A

  Amal A

  ::

  IF YOU DID NOT FIND THE THING YOU SEARCH 4 IN A SUPERMARKET U WILL FIND IT IN ALJAZEERA

 • Mohammed Shawqi

  Mohammed Shawqi

  ::

  Really great produce. Especially imported items of best quality from all over the globe

 • Noor Alhayki

  Noor Alhayki

  ::

  This branch of Aljazira is by far the best when it comes to customer service. the staff are friendly, extremely helpful and always welcoming. I have been a regular customer since 2008 and since then the staff at the bakery remember me and ask me about how I have been when I don't visit for a while. The products are fresh and there is a wide international and local options. you can also find organic fruits and vegetables. There is a health store on the second floor and another isle downstairs dedicated to organic foods and supplements. simply you can find everything you are looking for when it comes to grocery shopping.

 • rizwan malik

  rizwan malik

  ::

  Known for nice fresh produce and delicatessen. Comfortable and clean ambience. Not very crowded.

 • AbdulKhaliq Ismael

  AbdulKhaliq Ismael

  ::

  Fruits and vegetables are mostly fresh. Thr bakery has good bread but tge pastries and ready food is not that great. The meat is always fresh and very good when cooked. They always have products that you might not find in other supermarkets but you will also find the usual stuff. I would advise to check the special offer items at the back of the store. You can get really good deals on items that are close to the Exp date.

Nærmeste Supermarked:

Lulu Hypermarket Zinj

Lulu Hypermarket Zinj

Abdulrahman Jassim Kanoo Avenue, Manama
supermarketLæs mere
AJOOR FURNISHING
Dollar Plus
MegaMart Segaya
Miraj Cold Store

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning