Al Jazira Supermarket i Manama

Åben kort
Lokal tid:
17:01:21
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Umm Ishoum Avenue, Manama, BH Bahrajn
Kontakter telefon: +973 1774 0111
Hjemmeside: www.aljaziragroup.com.bh
Latitude: 26.2071383, Longitude: 50.5759627
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Shweta Pandey

  Shweta Pandey

  ::

  Fresh fruits and veggies but slightly over priced than other places

 • Ahmed Rabea

  Ahmed Rabea

  ::

  Many places has good customer service, but this place has personalized customer service which is very rare and make them outstanding. It is lovely to shop in a place where they recognize you as frequent customer and they know your name and other family members, but when they ask you about the well being of your family, when they know your most frequent orders and advise/suggest based on that, when they recognize you with significant seasonal gifts it becomes like shopping at home. It is slightly overpriced, but its worth it. Shopping there makes me happy and if there was more than 5 stars rating I would have given it.

 • Amal A

  Amal A

  ::

  IF YOU DID NOT FIND THE THING YOU SEARCH 4 IN A SUPERMARKET U WILL FIND IT IN ALJAZEERA

 • Mohammed Shawqi

  Mohammed Shawqi

  ::

  Really great produce. Especially imported items of best quality from all over the globe

 • Noor Alhayki

  Noor Alhayki

  ::

  This branch of Aljazira is by far the best when it comes to customer service. the staff are friendly, extremely helpful and always welcoming. I have been a regular customer since 2008 and since then the staff at the bakery remember me and ask me about how I have been when I don't visit for a while. The products are fresh and there is a wide international and local options. you can also find organic fruits and vegetables. There is a health store on the second floor and another isle downstairs dedicated to organic foods and supplements. simply you can find everything you are looking for when it comes to grocery shopping.

Nærmeste Supermarked:

Lulu Hypermarket Zinj

Abdulrahman Jassim Kanoo Avenue, Manama
supermarketLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning